Jak wygląda egzamin zawodowy fryzjer?

Jak wygląda egzamin zawodowy fryzjer?

Jak wygląda egzamin zawodowy fryzjer? Egzamin czeladniczy na fryzjera wymaga solidnego przygotowania oraz spełnienia szeregu warunków. Musimy umieć pochwalić się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Jak wygląda egzamin zawodowy na fryzjera?

Przystąpienie do egzaminu

Egzaminy czeladnicze są ściśle uregulowane w polskim prawie, dlatego nie ma tutaj miejsca na dowolność. Aby przystąpić do egzaminu na fryzjera, należy spełnić szereg warunków, a więc przede wszystkim ukończyć szkolenie teoretyczne, a następnie odbyć praktykę u rzemieślnika. Wcześniej jednak wymagane jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Dokumenty

Wszystko powyższe musi zostać oczywiście poświadczone odpowiednimi dokumentami. Przedłożyć więc musimy na przykład świadectwo ukończenia szkoły zawodowej o właściwym profilu, gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej. Niezbędne będzie także dostarczenie dokumentów poświadczających zdobycie wymaganego doświadczenia, czyli na przykład umowy o pracę lub umowy praktyk. Konieczne będzie także dostarczenie dodatkowej fotografii w formacie legitymacyjnym.

Egzamin – część praktyczna i teoretyczna

Sam egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza wymagać będzie od nas dowiedzenia w praktyce zdobytych w trakcie pracy umiejętności. Część teoretyczna to egzamin ustny, na którym zadawane będą pytania dotyczące wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu.

Część praktyczna

Jak wygląda egzamin zawodowy fryzjer?
Jak wygląda egzamin zawodowy fryzjer?

To, gdzie odbędzie się część praktyczna ustalane jest przez przewodniczącego komisji nadzorującej przebieg samego egzaminu. Maksymalny czas trwania takiego egzaminu to 24 godziny, często jest więc on rozłożony w ciągu trzech następujących po sobie dni.
Kiedy stawiamy się na tę część egzaminu, musimy zabrać ze sobą kilka niezbędnych rzeczy. Jest to przede wszystkim skierowanie na egzamin, dowód tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport), odzież robocza, własne narzędzia wymienione w skierowaniu na egzamin. Zadania wykonywane są na modelach lub na główkach treningowych.

W czasie przebiegu egzaminu otrzymujemy zadania do wykonania. Co ważne, wykonywać je musimy przy użyciu własnych narzędzi, a nadzór nad przebiegiem prac sprawować będą co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji. Oceny wykonania zadania dokonuje zaś cała komisja w pełnym składzie. Kryteria, według których odbywa się taka ocena, musiały wcześniej zostać zatwierdzone przez stosowną izbę rzemieślniczą.

Co niezwykle istotne, każde zdanie posiada określony czas, w jakim musi zostać wykonane. Dla przykładu modelowanie strzyżenia przy pomocy narzędzi takich jak suszarka i szczotki powinno trwać 2 minuty, podczas gdy na stworzenie klasycznej fryzury męskiej z cieniowaniem na karku przy użyciu maszynki bez nakładki trwać może do 40 minut. Istotna jest także kolejność wykonywanych zadań. Z oczywistych względów niepoprawne będzie, jeśli włosy najpierw wysuszymy i wymodelujemy, a dopiero później położymy na nie farbę.

Część teoretyczna

Na część teoretyczną składa się egzamin ustny oraz pisemny, na których sprawdzana jest nasza wiedza na temat zawodu, który mamy zamiar wykonywać.

Egzamin pisemny

Najpierw odbywa się egzamin pisemny, który sprowadza się do testu wyboru. Zagadnienia poruszane na takim egzaminie są ściśle określone. Na każdy z wybranych tematów zadanych zostanie siedem pytań. Sprawdzana jest tu wiedza niezbędna do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a więc i informacje z zakresu rachunkowości wykonywanego zawodu. Bardzo istotnym działem wiedzy jest tu bezpieczeństwo i higiena pracy oraz znajomość przepisów przeciwpożarowych. Znać musimy także podstawy prawa pracy oraz ochrony środowiska, a także obowiązku dotyczące gromadzonej przez nas dokumentacji.

Egzamin ustny

Drugą częścią egzaminu teoretycznego jest egzamin ustny. Pytania dotyczyć będą technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa. Żeby go zdać, musimy więc posiadać wiedzę na temat działań wykonywanych w salonach fryzjerskich, a także stosowanych produktów i narzędzi. Na każdy z wymienionych działów przypadają trzy pytania. Oznacza to, że na egzaminie ustnym odpowiadać musimy na łącznie dziewięć pytań.

Warunki zdania egzaminu

Aby zdać egzamin czeladniczy musimy zdobyć oceny pozytywne ze wszystkich etapów egzaminu. Oznacza to, że niedozwolona jest ocena niedostateczna na żadnym etapie czy w związku z którymkolwiek poruszanym tematem. Jeśli z któregoś obszaru otrzymamy ocenę niedostateczną, nie oznacza to, że droga do kariery w zawodzie zostaje przed nami zamknięta. Przeciwnie, przystąpić możemy do egzaminu poprawkowego.

Po egzaminie zakończonym wynikiem negatywnym otrzymujemy zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu. W takim zaświadczeniu zawarte będą informacje dotyczące obszarów, z których uzyskamy ocenę niedostateczną. Dzięki temu nie musimy powtarzać całego egzaminu. Powtórnie wykonywać będziemy tyko te zadania i poruszać tylko te tematy, które wcześniej nie zostały zaliczone.
Dobra wiadomość jest taka, że wyniki egzaminu otrzymujemy jeszcze tego samego dnia. Po zakończeniu części praktycznej, teoretycznej pisemnej oraz teoretycznej ustnej, prowadzący komisji ogłasza wyniki. Jeśli nasz wynik jest pozytywny, to znaczy egzamin został zdany, jeszcze tego samego dnia otrzymać możemy świadectwo czeladnicze.

Author: kto12